You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

39 lines
1.0KB

 1. #!/bin/bash
 2. # Load data
 3. printf '%s' "Enter Title: "
 4. read -r
 5. title="$REPLY"
 6. printf '%s' "Enter Author: "
 7. read -r
 8. author="$REPLY"
 9. printf '%s' "Enter Category: "
 10. read -r
 11. category="$REPLY"
 12. # Slug | lowercase, without accent mark
 13. lug=$(printf '%s' "${title// /-}")
 14. slug=$(echo "$lug" | sed 'y/áÁàÀãÃâÂéÉêÊíÍóÓõÕôÔúÚñÑçÇ/aAaAaAaAeEeEiIoOoOoOuUnNcC/' | sed -e 's/\(.*\)/\L\1/')
 15. printf '%s' "Enter Tags: "
 16. read -r
 17. tag="$REPLY"
 18. # output
 19. o_author=$(printf '%s%s\n' "Author: " "$author")
 20. o_category=$(printf '%s%s\n' "Category: " "$category")
 21. o_date=$(printf '%s%s\n' "Date: " "$(date +"%Y-%m-%d %I:%M")")
 22. o_slug=$(printf '%s%s\n' "Slug: " "$slug")
 23. o_tag=$(printf '%s%s\n' "Tags: " "$tag")
 24. o_title=$(printf '%s%s\n' "Title: " "$title")
 25. # export to file.md
 26. printf '%s\n%s\n%s\n%s\n%s\n%s\n' "$o_author"\
 27. "$o_category"\
 28. "$o_date"\
 29. "$o_slug"\
 30. "$o_tag"\
 31. "$o_title" > "content/$slug.md"