You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Jorge Lopez d0e4643147 Iniciado gunicorn en segundo plano 3 days ago
certs añadida seguridade ssl e autenticacion basic 11 months ago
media engadido core galineiro ca funcion sacar foto 11 months ago
nginx Engadido archivo de configuracion de nginx para setear os certificados e servername 5 days ago
scripts Engadido inicializacion do proxecto cun usuario determinado e comproacion do endpoint de gunicorn antes de recargar nginx 3 days ago
src Fix, modificado variable luz_ciclo antes de apagar a incandescente 3 weeks ago
.env.example Engadida variable de entrono co porto para gunicorn 5 days ago
.gitignore Engadido archivo para Vagrantfile coa box debian/contrib-buster64 para desplegar o sistema 5 days ago
LICENSE Initial commit 1 year ago
Makefile Iniciado gunicorn en segundo plano 3 days ago
README.md Añadido documentacion para a instalacion usando gunicorn, nginx e vagrant 4 days ago
Vagrantfile Engadido archivo para Vagrantfile coa box debian/contrib-buster64 para desplegar o sistema 5 days ago
requirements.txt Engadido wsgi.py e gunicorn nas dependencias 5 days ago
run.py Obtido porto e host permitido do obxeto app para arrancar o servidor 3 weeks ago
wsgi.py Engadido wsgi.py e gunicorn nas dependencias 5 days ago

README.md

Galineiro-2.0

Requisitos

Paquetes que deben estar instalados dentro do sistema:

 • python3
 • python3-venv
 • python3-pip
 • fswebcam

Creación do entorno e instalación de dependencias

 • Crear un entorno virtual de python

  $ python3 -m venv {projectPath}/env/
  
 • Inicializacion do entorno virtual de python

  $ source {projectPath}/env/bin/activate
  
 • Instalar as dependencias

  $ pip3 install -r requirements.txt
  

Configuración das variables de entorno

 • Crear unha copia do archivo de exemplo

  $ cp .env.example .env
  
 • Editar as variables de entorno segundo interese

Inicialización do proxecto (Opción 1)

$ python3 run.py

Inicializacion do proxecto con Gunicorn e Nginx (Opción 2)

Requisitos:

 • nginx
 • make

Inicialización do proxecto co servidor de contido Gunicorn

Inicializar proxecto con Gunicorn, indicando a ip desde a que se vai a servir o contido (0.0.0.0, permite desde calquera)

$ gunicorn -b {{HOST_IP}}:5000 -w 1 -p gunicorn.pid wsgi:app

ej: gunicorn -b 127.0.0.1:5000 -w 1 -p gunicorn.pid wsgi:app

Configuración de nginx

Modificación do arquivo nginx/galineiro.conf para engadir o certificado, nome do server e o porto

  listen    443 ssl;
  server_name localhost;

  ssl_certificate /etc/nginx/certs/server.crt;
  ssl_certificate_key /etc/nginx/certs/server.key;

Copiar o arquivo nginx/galineiro.conf a sites-available

# cp nginx/galineiro.conf /etc/nginx/sites-available/

Facer un enlace simbolico en sites-enabled

# ln -s /etc/nginx/sites-available/galineiro.conf /etc/nginx/sites-enabled/

Inicializar o servidor nginx

# nginx

Copiar o script de arranque init a /etc/init.d/ e cambiar permisos

# cp scripts/galineiro20 /etc/init.d/
# chmod 775 /etc/init.d/galineiro20

Iniciar galineiro

# /etc/init.d/galineiro20 start

Poñer o script de inicio por defecto no arranque

# update-rc.d galineiro20 defaults

Vagrant (Opción 3)

Requisitos

 • Virtualbox
 • Vagrant

Configuración

Configurar o arquivo nginx/galineiro.conf (ver opción 2)

Executar o seguinte comando para inicializar a VM con vagrant

$ vagrant up

Entrar na VM por ssh co seguinte comando

$ vagrant ssh

Inicializar o proxecto

$ cd /vagrant/
$ make start